Oświadczenie o prywatności spółki

 

To jest oświadczenie o prywatności spółki N.V. Nederlandse Gasunie (dalej: Gasunie), Concourslaan 17 w Groningen, wpisanej do rejestru holenderskiej Izby Handlowej pod numerem 02029700. W niniejszym oświadczeniu o prywatności Gasunie informuje osoby, których dane są przetwarzane (osoba, której dane dotyczą), o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i dlaczego, jakie obowiązują terminy przechowywania i jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą.

Jakie informacje gromadzi Gasunie i dlaczego?

Istnieją różne podstawy prawne, w oparciu o które Gasunie wykorzystuje dane osobowe:

  • Gasunie może wykorzystywać dane osobowe ze względu na prawnie uzasadnione interesy, na przykład aby móc określić, czy dana osoba jest tą, której dane znajdują się na okazanym przez nią certyfikacie zakładowych instrukcji bezpieczeństwa „Golden Rules of Safety”.

Gasunie zawsze traktuje przy tym jako punkt wyjścia zasadę, że dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty. Ponadto Gasunie przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy danego celu nie da się osiągnąć w żaden inny sposób.

Termin przechowywania

Gasunie przechowuje dane osobowe tak długo, jak uznaje to za konieczne, między innymi by właściwie wypełnić relację z daną osobą, zapewnić Gasunie zabezpieczenie w ogólnym znaczeniu, by umożliwić przestrzeganie mającego zastosowanie ustawodawstwa (łącznie z ustawodawstwem związanym z przechowywaniem dokumentów) i by w inny sposób umożliwić Gasunie prowadzenie działalności. Pytania związane z konkretnymi terminami przechowywania określonych rodzajów danych osobowych można kierować na adres e-mail functionaris.gegevensbescherming@gasunie.nl.

Zabezpieczenia

Gasunie podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych i zapobieganie kradzieży, nadużyciom i nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie czy zniszczeniu informacji. Gasunie przechowuje dane osobowe na przykład w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie i w kontrolowanych środowiskach.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • Prawo do informacji o operacjach przetwarzania: co dzieje się z danymi osobowymi i dlaczego?
  • Prawo do wglądu: osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Gasunie wykazania, czy Gasunie przetwarza jej dane osobowe i – jeśli przetwarza – jakie to dane.
  • Prawo do sprostowania: Gasunie musi dbać, by wykorzystywane dane osobowe były zawsze prawidłowe. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać od Gasunie poprawienia lub uzupełnienia danych.
  • Prawo do bycia zapomnianym: osoba, której dane dotyczą, może zażądać od Gasunie usunięcia swoich danych osobowych. Do Gasunie należy określenie, czy żądanie to jest uzasadnione. Jest to możliwe, jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane lub jeśli były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: osoba, której dane dotyczą, może zażądać od Gasunie ograniczenia przetwarzania, na przykład jeśli dane są nieprawidłowe lub jeśli przetwarzanie jest niezgodnie z prawem.
  • Prawo do sprzeciwu: osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Gasunie nie wolno wtedy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W celu skorzystania (z jednego) z powyższych praw należy wysłać e-mail na adres functionaris.gegevensbescherming@gasunie.nl. Gasunie jak najszybciej, a w każdym razie w ciągu miesiąca po otrzymaniu żądania, udzieli informacji o działaniach podjętych przez nią w związku ze złożonym żądaniem. Termin ten może zostać przez Gasunie wydłużony o dwa miesiące ze względu na złożoność żądania lub liczbę żądań, które otrzyma Gasunie. W takim przypadku Gasunie poinformuje o tym zainteresowanych.

Gasunie stara się współpracować z osobami, których dane dotyczą, aby znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie w przypadku zgłoszenia skargi lub problemu odnośnie do wykorzystania ich danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, uważa, że Gasunie nie była w stanie pomóc, ma prawo wnieść skargę do Autoriteit Persoonsgegevens (holenderskiego organu ds. danych osobowych).

Zgoda

Jeśli Gasunie wykorzystuje dane osobowe w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

Pliki cookie

Gasunie wykorzystuje na tej stronie internetowej funkcjonalne pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie są konieczne do poprawnego działania strony internetowej. Oprócz tego za pośrednictwem strony firma Google zapisuje plik cookie będący częścią usługi Analytics. Gasunie korzysta z tej usługi, aby monitorować, w jaki sposób odwiedzający używają strony internetowej. Prosimy odwiedzić stronę internetową Google Code, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, ustawionych przez Google Analytics. Więcej informacji o włączaniu i wyłączaniu oraz usuwaniu plików cookie można znaleźć w instrukcjach i poprzez funkcję Pomoc w wyszukiwarce.

Zmiany w oświadczeniu o prywatności

W razie potrzeby Gasunie może zmodyfikować niniejsze oświadczenie o prywatności. Dlatego też zalecamy regularne odwiedzanie strony internetowej Gasunie, aby uzyskać aktualną wersję. Po aktualizacji oświadczenia o prywatności Gasunie zmieni datę „Ostatniej aktualizacji” znajdującą się na końcu oświadczenia. Jeśli rzeczywiście pojawią się zmiany w oświadczeniu o prywatności lub w sposobie wykorzystania danych osobowych przez Gasunie, spółka poinformuje o nich osoby, których dane dotyczą, zanim zmiany wejdą w życie.

Kontakt

Pytania związane z wykorzystaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail functionaris.gegevensbescherming@gasunie.nl.  

 

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2018 r.